Bookberries επιστροφες

Επιστροφές - Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (επιστολή που θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται στο τμήμα Β του Παραρτήματος του Ν. 2251/1994, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Το υπόδειγμα αυτό επισυνάπτεται στη συνέχεια.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Στη συνέχεια θα σας αποσταλεί επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.

Ν. 2251/1994 (Α’ 191) «Προστασία των καταναλωτών»

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς ή στην διεύθυνση: Σίμου Λιανίδη 7-9, Καλαμαριά 55132, Θεσσαλονίκη, υπόψη κυρίου Αναστασίου Σύρμαλη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση και παραλάβουμε τα αγαθά. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν έχουμε συμφωνήσει για κάτι διαφορετικό.
Ωστόσο, δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά. Ν. 2251/1994 (Α’ 191) «Προστασία των καταναλωτών»

Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης

 1. Ο καταναλωτής επιστρέφει τα αγαθά ή τα μεταβιβάζει στον προμηθευτή ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από τον προμηθευτή να λάβει τα αγαθά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στον προμηθευτή την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 3ζ. Η προθεσμία τηρείται εάν ο καταναλωτής στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.
 2. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών.
 3. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών.
 4. Με courier ή συστημένο ταχυδρομικώς, καθώς σε περίπτωση απώλειας του δέματος δεν είναι δυνατή η προβλεπόμενη πίστωση.
Ν. 2251/1994 (Α’ 191) «Προστασία των καταναλωτών»

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια για τις εξ αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις, δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή.
 2. Την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης.
 3. εάν έχει παρέλθει το διάστημα των 14 ημερολογιακών ημερών του δικαιώματος υπαναχώρησης του καταναλωτή.
 4. σε περίπτωση που το αγαθό έχει χαλάσει/καταστραφεί/παραμορφωθεί με υπαιτιότητα του καταναλωτή.
Ν. 2251/1994 (Α’ 191) «Προστασία των καταναλωτών»

Συμπληρωματικές πληροφορίες επιστροφών - αλλαγών

Επιστροφές & Αλλαγές γίνονται επιπλέον δεκτές με βάση τους παραπάνω κανονισμούς όταν υφίστανται τα παρακάτω:

 1. Έπειτα από παραλαβή διαφορετικού προϊόντος από αυτό της υποβληθείσης παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν το bookberries.gr.
 2. Έπειτα από παραλαβή ελαττωματικού προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν το bookberries.gr.
 3. Αλλαγή δώρου, γενικότερα αλλαγή. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον καταναλωτή.

Το bookberries.gr και οι συνεργάτες του καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

Προς: Αναστάσιος Σύρμαλης www.bookberries.gr
Διεύθυνση: Σίμου Λιανίδη 7-9, Καλαμαριά 55132, Θεσσαλονίκη
Email: info@bookberries.gr

-Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας με αριθμό παραγγελίας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών

-Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που παρελήφθη(-σαν) στις (*)

-Όνομα καταναλωτή(-ών)

-Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)

-Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

-Ημερομηνία


(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

Ν. 2251/1994 (Α’ 191) «Προστασία των καταναλωτών»