Bookberries οροι χρησης

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: Μάρτιος 2016

O επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου bookberries.gr οφείλει να μελετήσει προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης προκειμένου να επισκεφτεί και να χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Περιεχόμενο site

Το bookberries.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχει να είναι κατά το δυνατόν αληθή. Οτιδήποτε παρέχεται με τη μορφή διαφήμισης στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση παρότρυνση, ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν οι ίδιοι τις πληροφορίες και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην προσωπική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Το bookberries.gr είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Υποχρεούται, λοιπόν να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή/και των υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Προσωπικά δεδομένα

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του bookberries.gr θα του ζητηθεί να δημιουργήσει λογαριασμό με τα προσωπικά του δεδομένα. Το bookberries.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες τις υπηρεσίες του κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου.

 1. Ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να παρέχει αληθείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται και να ενημερώνει τα προσωπικά του δεδομένα ώστε αυτά να διατηρούνται έγκυρα και αληθή.
 2. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους. Οι χρήστες δεσμεύονται να ενημερώνουν άμεσα το bookberries.gr για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επιπρόσθετα, οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους κατά την είσοδο και έξοδο τους από αυτόν. Το bookberries.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.
 3. Το bookberries.gr προκειμένου να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που υπόκεινται στον Ν.2472/97 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 4. Το bookberries στα πλαίσια της δραστηριότητάς διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο πελατών, και δεσμεύεται ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται από τους χρήστες του κατά την δημιουργία του λογαριασμού τους, δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη.
 5. Απαγορεύεται η υποβολή προσωπικών δεδομένων από νέους κάτω των 18 ετών χωρίς την άδεια των γονέων/κηδεμόνων τους.

Δεοντολογία Μελών

Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν και δεσμεύονται να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του bookberries.gr για:

 1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
 2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
 3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
 4. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του bookberries.gr.
 5. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών)

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και υποχρεούται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους.

Ο χρήστης/ μέλος που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του bookberries.gr δεσμεύεται να το πράξει σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους.

Αποποίηση Ευθύνης

Το bookberries.gr δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη:

 1. υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του bookberries.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.
 2. για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του bookberries.gr ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του.
 3. σε εύλογη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων που διατίθενται από το bookberries.gr ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 4. για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από μη κάτοχο, εφόσον, δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της, καθώς συνιστά ευθύνη του χρήστη η φύλαξη της πιστωτικής του κάρτας.
 5. για την μη έγκαιρη και χωρίς προειδοποίηση καθυστέρηση παραλαβής του προϊόντος, η οποία μπορεί να οφείλεται σε απεργία, καθυστέρηση του courier και άλλων αιτιών που δεν οφείλονται στο bookberries.gr

Το bookberries.gr και οι συνεργάτες του καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, προμηθευτών και φορέων) η πνευματική ιδιοκτησία του λογισμικού ανήκει στο bookberries.gr καθώς και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων γραφικών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου. Όλα τα παραπάνω αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προϊόντων του bookberries.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, όλα τα αναφερόμενα παραπάνω σας παρέχονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρείτε όλες τις σημειώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή, ή η εκτέλεση ή η «φόρτωση» ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από το παρόντα διαδικτυακό τόπο και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/μέλος του bookberries.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του bookberries.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το bookberries.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Το bookberries.gr μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Η χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του πελάτη για θέματα που αφορούν τυχόν παραγγελίες του δεν συνιστούν ενημερωτικά δελτία κατά την έννοια του παρόντος.

Links προς άλλα sites

Το bookberries.gr προσφέρει παραπομπές μέσω links ή banners σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, των οποίων τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους, το bookberries.gr δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το bookberries.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Έναρξη & Διακοπή υπηρεσιών

Το bookberries.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το bookberries.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης.